Privacy Policy – Hoe gaan wij om met jouw gegevens

Privacy beleid Nedcars Autoverhuur

Nedcars Autoverhuur BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Nedcars Autoverhuur BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Nedcars Autoverhuur BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Nedcars Autoverhuur BV
Postbus 59154
1040 KD Amsterdam
info@nedcars.nl
020-6881015

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Nedcars Autoverhuur BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Klanten en prospects:

 • Het maken van offertes
 • Het verwerken van reserveringen
 • Het aangaan uitvoeren van overeenkomsten
 • Het maken van facturen
 • Het verlenen van service
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het verwerken van bekeuringen en overheidsmaatregelen
 • Het verwerken van betalingen en ontvangsten en het voeren van de financiële administratie
 • Het verwerken en afhandelen van schadedossiers
 • Het verlenen van pechhulp
 • Het volgen van het gebruik van onze website en hoe u onze website gevonden hebt
 • Social media
 • Het verifiëren van de echtheid van ID-bewijzen
 • Beveiliging van ons pand en eigendommen

Medewerkers:

 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Het voeren van een personeelsadministratie

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Scans van rijbewijs en identiteitsdocument
 • Burger Service Nummer (uitsluitend van medewerkers)
 • Camerabeelden
 • IP adres

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor

 • Opslag van onze data
 • Het verwerken van bekeuringen
 • Het voeren van de financiële- en loonadministratie
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het hosten van onze website
 • Het verwerken en afhandelen van schadedossiers
 • Het verlenen van hulp bij pech en schade
 • Het verifiëren van de echtheid van ID-bewijzen
 • Controle op Elena autoverhuur waarschuwingssysteem vermeldingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de partijen (verwerkers) waarmee wij wel persoonsgegevens delen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, we kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is.

Bewaartermijn

Nedcars Autoverhuur BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Uw gegevens worden versleuteld opgeslagen
 • Uw BSN wordt afgeschermd en nooit door ons opgeslagen
 • Uw gegevens staan uitsluitend op servers in Nederland
 • Onze computers zijn per gebruiker beveiligd met wachtwoorden
 • Onze website werkt met een beveiligde verbinding en is beveiligd met twee factor authenticatie
 • Gegevens op papier (bijvoorbeeld uw huurovereenkomst) worden in een afsluitbare kast bewaard
 • Waar mogelijk verzenden we gegevens via een versleutelde dataverbinding

Geautomatiseerde besluitvorming

Nedcars neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.